Human Rights

Informacje dla autorówW przesyłanych do publikacji w Humanistycznych Zeszytach Naukowych Prawa Człowieka (Humanistic Scientific Fascicles Human Rights) tekstach prosimy o przestrzeganie następujących, szczegółowych wymogów edytorskich:
 1. Przyjmujemy wyłącznie teksty w wersji elektronicznej (przesłane e-mailem) w wersji Word (niezapisanej jako pdf).

 1. Należy zachować następujący układ tekstu:

 1. Tekst główny - objętość tekstu – najlepiej do 1 arkusza wydawniczego wraz z rysunkami i tabelami (1 ark. = 40 000 znaków ze spacjami, tj. ok. 20 stron znormalizowanego maszynopisu w formacie B 5), W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych merytorycznie, przyjmujemy teksty o większej objętości. - marginesy – 2,5 cm z każdej strony, - numeracja stron – ciągła, u dołu strony, - czcionka – Times New Roman 12 pkt, - interlinia (odstęp między wierszami tekstu) – 1,5 pkt, - tekst wyjustowany, - tytuły rozdziałów i podrozdziałów – czcionka 12 pkt, półgruba, bez podkreśleń i kursywy (na końcu nie stawia się kropki), - w tekście należy stosować przypisy dolne, czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym (według układu analogicznego jak poniżej opisana bibliografia wskazując dodatkowo stronę/strony), - wyróżnień i pogrubień w tekście nie należy stosować. Wyróżnienie fragmentu tekstu, jeżeli to rzeczywiście konieczne, jest możliwe przez zwiększenie odstępu pomiędzy znakami (tekst rozstrzelony). Zwroty obcojęzyczne (np. de lege lata, per analogiam), należy wyróżnić kursywą, natomiast cytaty zapisywać w cudzysłowach, bez stosowania kursywy, - tabele i wykresy zamieszczać tylko, jeżeli są absolutnie niezbędne dla ilustracji tekstu (wykonać w znanych formatach - .pdf, .txt., .doc), - na końcu tekstu należy opracować osobne (oprócz wskazania źródeł w przypisach) zestawienie bibliograficzne według układu – nazwisko i imię autora a w przypadku pozycji zbiorowych nazwisko i imię autora, W: nazwisko i imię (red.), tytuł, miejsce, rok wydania a w przypadku źródeł internetowych oprócz pełnego adresu internetowego należy na końcu danego przypisu w nawiasie kwadratowym podać datę dostępu np. [dostęp – 02.03.2013]. - także na końcu należy opracować streszczenie (w języku polskim i angielskim - wraz z tłumaczeniem tytułu i afiliacji Autora) w objętości do 0,5 strony każda z wersji, - ponadto na końcu tekstu należy także opracować krótką notę o autorze (nazwisko, imię, tytuł lub stopień naukowy, ewentualną specjalizację, miejsce pracy/afiliacja). 4. Każdy tekst poddany zostanie recenzjom. Pozytywne recenzje będą warunkiem przyjęcia tekstu do druku. 5. Wszystkie materiały zakwalifikowane do druku podlegać będą opracowaniu redakcyjnemu. Redagowanie tekstu polegać będzie nie tylko na eliminacji błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, stylistycznych, gramatycznych, lecz także na poprawie tekstu pod względem logicznym, a także na usunięciu usterek innego typu (np. terminologicznych). 6. Teksty, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej, a także podanych wyżej wymogów redakcyjnych nie będą przyjmowane. 7. Publikowane teksty są bez honorarium autorskiego, przy czym Autor nie ponosi żadnych kosztów a prawa autorskie bezpłatne przekazuje Wydawcy. Autor otrzymuje bezpłatnie egzemplarz autorski wydanej pozycji z Jego tekstem.

Procedura recenzowania artykułów

 1. Procedura recenzowania artykułów przesyłanych do publikacji w Humanistycznych Zeszytach Naukowych Prawa Człowieka (Humanistic Scientific Fascicles Human Rights) jest zgodna z  zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011 r.
 2. Przekazanie artykułu do Redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na dokonanie jego oceny przez Redakcję oraz na dokonanie recenzji.
 3. Artykuł podlega ocenie przez Redakcję, pod względem spełniania wymogów edytorskich, określonych w informacjach dla Autorów na stronie internetowej
 4. Pozytywna ocena przez Redakcję, pod względem spełniania wymogów edytorskich warunkuje przekazanie artykułu do recenzji.
 5. Artykuł poddawany jest ocenie dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą „double-blind-review” oraz procedurom zabezpieczającym przed zjawiskami „ghostwriting” i „quest authorship”.
 6. Recenzja ma formę pisemną określoną w formularzu recenzji oraz oprócz oceny artykułu zawiera jeden z następujących wniosków:
 1. Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji
 2. Ocena i wnioski dokonane w recenzji przekazywane są Autorowi.
 3. Pozytywne recenzje stanowią warunek przyjęcia artykułu do druku.

Formularz zgłoszenia tekstu do HZN (pobierz)

Formularz recenzji(pobierz)

KODEKS ETYCZNY

„HUMANISTYCZNYCH ZESZYTÓW NAUKOWYCH PRAWA CZŁOWIEKA”

Zasadniczym zadaniem Redakcji HUMANISTYCZNYCH ZESZYTÓW NAUKOWYCH PRAWA CZŁOWIEKA jest zapewnienie wysokiej jakości publikowanych tekstów oraz etyki Autorów, Recenzentów jak i członków Redakcji.

Do obowiązków Autorów należy:

Do obowiązków Recenzentów należy:

Do obowiązków Redakcji należy:

Ponadto standardy etyczne HZN Prawa Człowieka są zgodne z z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics); link: https://publicationethics.org/