Tom 191. Spis treści.pdf

2. Od Redaktora.pdf

3. Karol BATOR - Licencje przymusowe na patenty medyczne jako prawne narzędzie ochrony życia i zdrowia.pdf

4. Krzysztof CZEKAJ - Działania Aresztu Śledczego w Kielcach w zakresie prewencji przestępczości.pdf

5. Wojciech FILIPKOWSKI - Analiza proponowanych zmian w polskim systemie pozbawiania owoców przestępstwa. Wybrane zagadnienia.pdf

6. Beata GAJEK-DYL - Znaczenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w procesie ochrony interesów finansowych obywateli Unii Europejskiej.pdf

7. Sabina GRABOWSKA - Odpowiedzialność Prezydenta Macedonii za delikt konstytucyjny.pdf

8. Anna HADAŁA - Nieważność nabycia nieruchomości przez cudzoziemca.pdf

9. Emilia JURGIELEWICZ-DELEGACZ - Osoby niepełnosprawne – w tym niewidome i słabowidzące – jako uczestnicy ruchu drogowego.pdf

10. Krzysztof KADYS - Działalność Rady Europy w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego jako element systemu międzynarodowej ochrony środowiska.pdf

11. Tomasz MOLL Zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w drodze ustawy – wybrane zagadnienia.pdf

12. Grzegorz OCIECZEK Przyczyny rozwoju przestępczości w Polsce z uwzględnieniem przestępczości o charakterze narkotykowym.pdf

Justyn PISKORSKI - Zniewaga gestem.pdf

14. Katarzyna PŁONKA-BIELENIN - Ograniczenia praw i wolności jednostki w aspekcie zarządzania kryzysowego.pdf

15. Bartosz PŁOTKA - Substancjalne krytyki koncepcji praw człowieka.pdf

16. Wojciech ŚWIĘCH - Walka Václava Havla o prawa człowieka po 1989 roku.pdf

17. Leszek WIECZOREK - Przystosowanie do życia pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej po jej opuszczeniu.pdf

18. Iwona WROŃSKA - Ochrona Praw Człowieka w Kanadzie kwestia zaginionych i zamordowanych kobiet ludności rdzennej.pdf

19. Grzegorz Krawiec Koncepcje płci człowieka a prawo administracyjne. Warszawa 2015 (recenzent Leszek WIECZOREK).pdf

20. Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach. Zielona Góra 12–13 listopada 2015 r. (Sprawozdanie Michał KUJACZ).pdf

21. Świętokrzyska Uniwersytecka Konferencja Penitencjarna na temat Diversion w perspektywie penitencjarnej 3 czerwca 2016 r. (Sprawozdanie - Leszek WIECZOREK).pdf

22. Elżbieta PAWŁOWSKA, Tomasz MOLL - Granice sądowej kontroli ugody zawartej przed mediatorem – glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2014 r..pdf

23. Katarzyna PŁONKA-BIELENIN - Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 marca 2013 r..pdf