Human Rights

Witamy na stronie półrocznika
Humanistyczne Zeszyty Naukowe Praw Człowieka /
Humanistic Scientific Fascicles Human RightsHumanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka/Humanistic Scientific Fascicles Human Rights (HZNPCz) są recenzowanym czasopismem naukowym, ukazują się od 1994 roku.

Aktualnie za publikację w naszym czasopiśmie autor otrzymuje 20 punktów (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych; załącznik do komunikatu, poz. 32386).

Zakres tematyczny czasopisma wyznacza szerokie spektrum problematyki praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem spraw wokół których koncentruje się problematyka poruszana w czasopiśmie, tj. w szczególności: wolności i prawa człowieka a stan bezpieczeństwa wewnętrznego; międzynarodowe prawo humanitarne w ochronie ludności; ochrona ludności a interwencja humanitarna; służby specjalne w bezpieczeństwie wewnętrznym; odpowiedzialność za naruszenie praw człowieka; system bezpieczeństwa i porządku publicznego; międzynarodowe standardy postępowania z więźniami oraz ochrona prawna osadzonych; dobre praktyki i rekomendacje na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa.

Redakcja czasopisma, oprócz oryginalnych, wcześniej niedrukowanych tekstów analityczno-syntetycznych, zaprasza do publikowania na łamach „HZNPCz” recenzji, sprawozdań, komunikatów, doniesień z badań. Redakcja jest zainteresowana tekstami prawników, politologów, socjologów, pedagogów, psychologów i pracownikami różnych służb traktującymi tematykę szeroko rozumianych prawach człowieka. Omawiane w tych publikacjach wyniki badań naukowych, spostrzeżenia oraz doświadczenia zawodowe stanowią unikalny sposób prezentowania złożonych problemów dotyczących praw człowieka, poszerzania perspektywy ich oglądu i umożliwiają prezentowanie różnych stanowisk

Teksty (w języku polskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim) przyjmowane są na bieżąco. Poddawane są ocenie dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą double-blind-review oraz procedurom zabezpieczającym przed zjawiskami „ghostwriting” i „quest authorship”. Autor nie otrzymuje za publikacje wynagrodzenia ale też nie ponosi żadnych kosztów publikacji. Oczywiście (niezależnie od dostępu elektronicznego) po ukazaniu się danego numeru przesyłamy egzemplarze autorskie.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA TEKSTÓW
DO HUMANISTYCZNYCH ZESZYTÓW NAUKOWYCH PRAWA CZŁOWIEKA.


Szanowni Państwo,

W imieniu Redaktora Naczelnego Czasopisma Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka/Humanistic Scientific Fascicles Human Rights (HZNPCz) dr hab. Leszka Wieczorka, prof. UJK,

zapraszam Państwa do przesyłania zgłoszeń do kolejnego numeru.

Zgłoszenia (abstrakty) proszę przesyłać do 10 kwietnia br. za pośrednictwem strony:
http://www.humanrights.com.pl/info.html (formularz zgłoszenia)
bądź bezpośrednio do Sekretarza Czasopisma: dr Elizy Mazur (elizamazur@o2.pl).

Na pełne teksty wybranych autorów i autorek będziemy czekali do 15 maja, a numer ukaże się w lipcu 2022 roku.

W razie pytań, uprzejmie proszę o kontakt: elizamazur@o2.pl; redakcja@humanrights.com.pl

Sekretarz Czasopisma
Eliza Mazur